Проектни дейности

Проектни дейности през учебната 2021/2023 г.

Тема на проекта

Период на реализиране

Програма/организация партньор

1 Едно вълшебство ни сплотява        2021-2023 г. ОПНОИР - ДГ "Калина", Трявна - Сдружение тупистическо дружество "Бачо Киро" - Дряново

 

Проектни дейности през учебната 2020/2021 г.

Тема на проекта

Период на реализиране

Програма/организация партньор

1

Осигуряване плавна адаптация на детето от семейната среда към детската градина

Учебна

 2020-2021 г.

 Национална програма „Успяваме заедно“ - МОН

2

Допълнително обучение по БЕЛ за децата от уязвими групи

Учебна

2020-2021 г.

 Проект BG05M2ОP001-3.005-0004

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

3

Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание  и спорт.

Учебна

2020-2021 г.

 Министерство на младежта и спорта, 

 ПМС №129/11.07.2000 г.

4

Схема „Училищен плод”

  10.2019 г. – 30.06.2021 г.

 ДФ ”Земеделие”

5

Схема „Училищно мляко”

10.2019 г. – 30.06.2021 г.

 ДФ ”Земеделие”

6

Проект „Паралели“

31.10.2020 г. – 30.06.2021 г.

 Еразъм+ НПО „Промяната е в теб“ Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство - гр. Трявна