Нашите правила

Нашите правила

Правила за организиране на приема

ДЕТСКА ГРАДИНА „КАЛИНА“

населено място ТРЯВНА община ТРЯВНА област ГАБРОВО

Настоящите правила имат следните цели:

 • да се предостави на заинтересованите лица нужната информация и реда и процедурите по приемане на деца в детска градина „КАЛИНА“;

 • да се осигури обхвата на всички децата подлежащи на задължително предучилищно образование, живеещи в района на детската градина и други райони и населени места, в зависимост от предпочитанията на родителите;

 • Правилата за прием в „КАЛИНА“  са изготвени в съответствие с Наредба за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на община Трявна  и с Правилника за дейността на детската градина.

І. Общи положения

1. Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния стандарт за предучилищно образование

2. По реда и условията на ЗПУО в детската градина могат да се приемат за .

3. В детската градина могат да се разкриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до 3-годишна възраст.

4. Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗПУО предучилищното образование е задължително от учебната година на навършване на 5-годишна възраст на детето до постъпването му в първи клас.

5. Родителите имат право да избират детска градина, в което да постъпи тяхното дете и вида организация на предучилищното образование.

6. Деца, на които не са извършени задължителните за възрастта имунизации, не се приемат в детската градина. Такъв прием може да бъде осъществен по изключение, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени от имунизиране с протокол от РИОКОЗ.

ІІ. Условия и ред за прием на детето в детската градина

7. Приемът на децата в ДГ„„КАЛИНА““, гр. Трявна  се осъществява от директора на детското заведение или от упълномощено със заповед от него лице.

8. Децата могат да бъдат приемани в ДГ „КАЛИНА“ целогодишно и при наличие на свободни места.

9. Свободните места се обявяват ежегодно от 15 до 31 март и от 1 до 10 септември на съответната година чрез сайта на детската градина и чрез информационното табло за родителите в централната сграда на детската градина и във филиалните групи.

10.

11. Документи за прием на децата в детската градина се приемат както следва:

 • за постъпване в детска ясла и първа група на детската градина – 1 април до 31 май на съответната календарна година.

 • за подлежащи на задължително предучилищно образование (деца на 5 и 6-годишна възраст) – до 15-ти март на текущата година (предвид необходимостта от осигуряване на комплект безплатни учебни помагала);

 • за попълване на наличните свободни места – целогодишно;

12 .

13. Задължителни документи – детска градина:

 • Заявление до директора на детска градина. В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, дата на раждане, постоянен адрес на родителите и телефон за връзка. Заявление, в което не се съдържат тези данни, се приема след попълването им и представянето на необходимите документи.

 • Акт за раждане на детето. Представя се оригинал на акт за раждане на детето.

 • Други задължителни документи:

 • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

 • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

 • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

 • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

14. Задължителни документи – детска ясла:

 • Заявление до директора на детското заведение. В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите и телефон за връзка. Заявление, в което не се съдържат тези данни, се приема след попълването им и представянето на необходимите документи.

 • Акт за раждане на детето. Представя се оригинал на акт за раждане на детето.

Други задължителни документи:

 • здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;

 • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли) и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;

 • изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата;

 • изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване на детето в яслата;

 • данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;

 • медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето.

15. Допълнителни документи:

 • Лични карти на двамата родители за установяване регистрацията по постоянен адрес

 • Документи за наличие на определени обстоятелства*:

 • Удостоверение за актуално семейно положение;

 • Експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) за установена намалена трудоспособност на един от родителите (90% и над 90%);

 • Експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) при установено увреждане на дете (50% и над 50%);

16. Други допълнителни документи:

 • При постъпване на дете, което сe премества от друга детска градина и е отсъствало от детската градина за повече от 30 дни, по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба №5 %1

                                        

Утвърдил………….

Директор: Ирина Чукова

 

 

П Р А В И Л Н И К

за

устройството и дейността на Детска кухня „Калина“

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда структурата, организацията и дейността на ДК „Калина“

Чл.2. (1) Детската кухня е организационно обособена структура, в която медицински и кухненски специалисти приготвят и предоставят храна за деца от 12 месеца до тригодишна възраст.

          (2) При приготвянето на храната участват лица с образование и квалификация в областта на общественото хранене.

          (3) Храната в Детска кухня „Калина“ се предлага по предварително изготвени седмични менюта, разработени в съответствие с изискванията на Наредба № 2  за здравословно хранене на децата на възраст от 12 м до 3 години в детските заведения и детските кухни.

          (4) Приготвената храна трябва да отговаря по качествен състав и технологична обработка на възрастовите особености на детския организъм.

Чл.3.(1) В детската кухня се използват продукти, които отговарят на изискванията за качество и безопасност съгласно Закона за храните и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, БДС. Продуктите се придружават с необходимите документи, доказващи тяхната безопасност, съгласно българското законодателство.

 (2) В детската кухня се приготвя храна, съобразена с изискванията на Наредба № 23 от 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението.

 (3) От дневното меню се заделят проби, които се маркират и съхраняват в хладилник при температура от 0 до 4 °С в продължение на 48 часа.

 (4) Не се допуска влагане на суровини и предлагане на храни с изтекъл срок на трайност.

 (5) Не се допуска използване на генетично модифицирани храни, генетично модифицирани организми, използвани във или като храни и храни, съдържащи съставки, произведени от генетично модифицирани организми.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКАТА КУХНЯ

Чл.4. Детската кухня осигурява последователност на извършваните дейности - получаване на суровините, приготвяне на храната и изхвърляне на твърдите отпадъци, като не се допуска кръстосване на чисти и мръсни потоци.

Чл. 5. (1) Стените и таванът на помещенията са изградени от нетоксични материали с добри топлоизолационни свойства, които позволяват лесно почистване и дезинфекция и са боядисани в светли тонове.

  (2) Подовите настилки са изградени от подходящи за целта материали с добра механична устойчивост, които позволяват лесно почистване и дезинфекция.

  (3) Работните повърхности са покрити с подходящи за целта материали, лесни за почистване и дезинфекция.

  (4) В помещенията е осигурена топла и студена вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

  (5) В помещенията е осигурена естествена и механична вентилация за отвеждане на замърсения въздух, а прозорците са обезопасени с мрежи за предпазване от насекоми.

Чл. 6. (1) В помещенията на детската кухня е осигурен микроклимат със следните параметри:

 1. температура на въздуха 18 - 26 °С (оптимално 21 - 23 °С);

 2. относителна влажност 45 - 60 %;

 3. скорост на движение на въздуха 0,15 - 0,25 m/s;

 4. допустимо ниво на шум - 80 dB.

 (2) В помещенията е осигурено осветление, което е естествено и изкуствено и осигурява осветеност не по-малко от 300 Lx.

Чл. 7. В детската кухня са обособени помещения, съгласно изискванията на чл.43 от наредба № 26от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Чл. 8.  Събирането и изнасянето на твърдите отпадъци стават в полиетиленови торби за еднократна употреба разделно и завързани. Съдовете за отпадъци се съхраняват извън помещенията на кухнята на специално предназначено за целта място.

Чл. 9. (1) Приготвената в детската кухня храна се разпределя в пластмасови съдове за еднократна употреба.

(2) Пластмасовите съдове за еднократна употреба по ал. 1 следва да отговарят на изискванията на Наредба № 2 от 2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни (ДВ, бр. 13 от 2008 г.).

Чл. 10. (1) Работещите в детската кухня носят по време на работа специално работно облекло, обувки и средства за прибиране и покриване на косите, а когато е необходимо - и предпазно облекло и ръкавици

 (2) Работещите в детската кухня спазват здравните изисквания, регламентирани в Наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (ДВ, бр. 57 от 2006 г.).

 (3) Преди започване на работа, след всяко посещение на тоалетна и при всяко замърсяване работниците измиват ръцете си и ги дезинфекцират.

 (4) В помещенията, където се съхраняват, преработват и предлагат храните, не се допускат действия, които биха довели до замърсяване на храните – хранене, съхранение на лични вещи и предмети, които не са свързани с дейността на обекта.

(5) В работните помещения се допускат външни лица само след разрешение на Директора на ДГ и използването на специално облекло.

IІІ.УСЛОВИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Чл. 11. Условия за записване за ползване на услугата :

       (1) Детето да е навършило 12 месеца;

       (2) Детето да е захранено със зеленчукови и месни пюрета;

       (3) Детето да е захранено с глутен.

Чл. 12. Необходими документи за записване:

      (1) Заявление по образец за деца от 12 месеца до 3 години;

      (2) Удостоверение от личен лекар за наличието или липсата на хранителни алергии.(При настъпили промени незабавно да бъде уведомен Директорът на ДГ);

      (3) Копие от удостоверението за раждане на детето.

Чл. 13. Приемането на документи се извършва на:

      (1) адрес Трявна, ул. Възрожденска“ № 25 /сграда детски ясли/

      (2) Образец на необходимите документи  може да получите и от сайта на детска градина „Калина“ – раздел документи   сайт: www.odz-kalina.biz.bg/.

ІV. МЕНЮ, ЗАЯВКА, РАЗДАВАНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА

Чл. 14 Детската кухня предоставя дневно меню, както следва:

 • Всяко детско меню за дете от 12 месеца до 3 години съдържа: 1бр. супа, 1бр. основно ядене и 1бр. десерт по 220 гр. всяко.
 • Грамажът на всяко ястие е 220 гр. с изключение на десертите с бисквити, бишкоти или тесто, които са по 150 гр.

Чл. 15 (1) Заявки се приемат ежедневно до 14:00 часа по един от следните начини:

        - на адрес Трявна, ул. Възрожденска“ № 25 до 14:00 часа;

        - на e-mail: odz_kalina@mail.bg; до 14:00 часа;

        - на тел: 0897827504 до 14:00 часа;

        - директно на помощник-готвача, който Ви обслужва.

Чл. 16 За заявка  е необходимо да бъдат представени:

        - имената на детето;

        - заверен за следващия ден купон за храна;

Чл. 17. (1)Раздаването на храната се извършва от 11.30 ч. до 12.30 ч., според подадена предходния ден заявка както следва:

 -на адрес, гр.Трявна, ул. Възрожденска“ № 25

 (2) Храната се разпределя в пластмасови опаковки за еднократна употреба, след охлаждане до 65˚C.

(3) Храната се предлага за директна консумация до 3 часа след приготвянето, което е обозначено върху етикета.

(4) Допустимо е  допълнително съхранение на храната,  след охлаждане до края на деня на приготвяне, при температура (ºС) от 0 до +4˚C, при условия гарантиращи запазване на нейните качества и безвредност.

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 • Чл. 18. (1)Услугите предлагани в Детска кухня „Калина“ се заплащат срещу издаване на разходно оправдателен документ, както следва:

 • Предварително, на място в канцеларията на ЗАС, на адрес гр.Трявна, ул. Възрожденска“ № 25, съгласно Наредба за определяне на местните данъци и такси на територията на Община Трявна.

VІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият правилник влиза в сила от 22.03.2018 г.

§ 2. Контролът по изпълнението на този правилник се осъществява от директорът   на детска градина „Калина“ или от упълномощено от него лице.

       § 3.Всеки родител или настойник се запознава със съдържанието на този правилник, чрез подписване на декларация по образец

§ 4. Всяка промяна в дейността или законодателството се актуализира  в правилника и се утвърждава от Директора.