За нас

 

 

          Детска градина „Калина“ има намерение да кандидатства по проект  BG05M2OP001-3.025 - МИГ „Дряново - Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна. В тази връзка детската градина набира партньори по параметрите на горе описаната процедура.

Допустими партньори са юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) регистрирани в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Заинтересованите организации следва да попълнят споразумение за партньорство   в срок до 29.10.2020 г. Формулярът ще намерите ТУК

 

 

Тази ли да бъде детската градина за моето дете?

Важни неща за мама и татко 

       Какво ще намери детето в Детска градина “Калина” гр.Трявна

  • Своят неповторим ден.
  • Уютна, детска вълшебна среда - наситена с емоции, в която децата играят, строят, пеят, рисуват, променят и подреждат “своята стая”
  • Място за срещи и празници.
  • Ученето е забавление!
  • Учителка – предпочитан приятел, съветник, помощник
  • Приятели, познати

Нашият приоритет - Да съхраним уникалността на детството

Нашето предизвикателство – Да сътворим среда и взаимоотношения, в които: ”нашите деца да могат да учат, да знаят, да правят, да живеят с другите и да бъдат!”

Детска градина “Калина” гр.Трявна е общинско детско заведение за възпитание и обучение на деца от 10 месеца до 7 години. Разполага с две сгради намиращи се една срещу друга на ул. "Вьзрожденска"

Дворовете са добре озеленени за занимания и игри на открито.

 Детската градина разполага с много-добра материална база. Осигурени са съвременни технически средства, разнообразни играчки, спортни пособия , образователно-игрови материали, забавни костюми.

Децата са разпределени в пет групи по възрастов принцип. Педагогическият екип на ДГ “Калина” е с висока квалификация и се стреми към преквалификация, съобразена с европейската стратегия за "Учене през целия живот" . Учителите имат своите професионални постижения и активно участват в национални конференции. Автори са на теоретико-практически разработки на актуални теми от предучилищното възпитание. Учителите се стремят да осъществят приемственост и перспектива в детското развитие, което да характеризира ДГ “Калина” като среда за творчество, среда за културно-възпитателна и образователна работа и център за сътрудничество между деца, учители, родители.

Нашето желание е светът на децата да бъде уютен, интересен и полезен.