Настоятелство

Настоятелство

Настоятелство

Настоятелството е независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността на образователната институция.

Детска градина „Калина“ работи съвместно с Училищно настоятелство ОДЗ „Калина“, създадено към нея.

За постигане на целите си настоятелството:

  1. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за детската градина и контролира целесъобразното им разходване;

  2. подпомага изграждането и поддържането на материално-техническата база на детската градина;

  3. съдейства при организиране на храненето на децата, за осигуряване на транспорт и при решаването на други социално-битови проблеми на децата, учителите от детската градина;

  4. съдейства за реализирането на програми по проблемите на децата, за заниманията по интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с децата;

  5. организира и подпомага обучения на родителите по въпросите на възпитанието и развитието на техните деца;

  6. организира обществеността за подпомагане на детската градина;

  7. сигнализира компетентните органи при извършени нарушения в системата на предучилищното образование.

В УН на ОДЗ „Калина“ членуват представители на родителите от всички групи. Те са млади, интелигентни и много креативни. Идеите, които генерират, подкрепата, която оказват е изключително ценна.

image
image

Обществен съвет

С цел създаване на условия за активна и демократична функционираща общност към детска градина „Калина“ се създава обществен съвет.

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитие на детската градина и за граждански контрол на управлението й.

Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца от детската градина.

Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет на ДГ „Калина“ се уреждат, съгласно правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата на МОН – обн. ДВ, бр.75 от 27.09.2016 г.